logo
seach
دانلود آهنگ محسن چاوشی حسین (ع)

متن آهنگ حسین (ع) محسن چاوشی

ز دور ندا داد برادر برده اند سر و دست و تنم را ♩▪ بستند به ناحق ره حق را کشتند گلوی نفسم را دستی که بدادی به خدایت دستان خدا بود بریدند ♩▪ آن دست ببرد سر حق را خشکانده همه کار و کسم را بی دست به دیدار خدا شو خود مست به دیدار خدا شو ♩▪ سیراب شوی از بر معبود من نیز شکستم قفسم را هر آنچه که دلبستگیم بود ♩▪ از بند دل و جانِ بردار دادم به رهش جانم و حتی فرزند صغیر نورسم را ♩▪ من تا چه خواهم که نیارزد تاجی که پر از نخوت و رنگ است من در پی حق آمده بودم وقتی کشانم هوسم را ♩▪ گر باز بیایم به زمانت گر باز کشانن به تیغم تقدیم کنم جان و سرم را تعظیم کنم دادرسم را ♩▪ لبخند نیامد به لبانم از فتنه ی گردن به جرسها رو ترش کنم اهل هوس را عباس بداند هوسم را ♩▪ هر بار بیاید شب هجران در گور بلرزد تن شیطان افتاده ز چشم نور بنگر خود نور مزار خلصم را ♩▪ آن ذبح خیالش که بریده ست اما به زمین هرزه ی خود را این داس هرس کرد هوس را خود را به تماشا هوسم را

#آهنگآلبوممدت‌زمان